تألیف و نشر کتاب تفسیر مبین

تألیف و نشر کتاب تفسیر مبین

ترجمه و تفسیر آیات همراه با توضیح و سبب نزول و همچنین مناسبت مباحث و آیات با یکدیگر بیان می کند.
در بخض توضیح لغات به اصل لغوی اشاره می شود. تحلیل صرفی و اعراب برخی لغات، قرائت های مختلف و بیان تفاوت ها و تاثیرات آن در معنا.
در بخش مفاهیم آیات، پیام آیات مورد اشاره قرار می گیرد. بخش فواید سوره پایان بخش هر سوره و مشتمل بر نکاتی تکمیلی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره موضوعات مطرح شده در سوره می باشد