تألیف و نشر کتاب تفسیر مبین

تألیف و نشر کتاب تفسیر مبین

 

آنچه نگارنده در این مختصر سعی بر آن داشته است انتقال برخی مفاهیم و پیام های قرآنی در حد وسع و امکان به برادران و خواهران ایمانی است به امید آن که بهره ای معنوی برای نگارنده و خواننده در بر داشته باشد.
اسلوب نگارش بدین ترتیب است در آغاز سوره به اختصار مطالبی در باره ی معرفی سوره، مناسبت سوره با سوره ی پیشین، محور اصلی و موضوعات سوره بیان می شود