تقویم تحصیلی سال 96-97

تقویم تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹7

آموزش مجازی

ترم اول:

آغاز ترم:15 مهر 1396

October 07, 2017

تاریخ آزمون:

19 بهمن February 08, 2018

20 بهمن  February 09, 2018

26 بهمن February 15, 2018

27 بهمن February 16, 2018

3 اسفند  February 22, 2018

4 اسفند February 23, 2018

ترم دوم:

آغاز ترم: 

 12 اسفند March 03, 2018

تاریخ آزمون:

3 خرداد May 24, 2018

4 خرداد May 25, 2018

9 خرداد  May 30, 2018

10 خرداد May 31, 2018

11 خرداد June 01, 2018

قابل توجه دانش پژوهان محترم:

کلیه امتحانات ترم، بصورت آنلاین بوده(بجز حوزه مرکزی بندرعباس که بصورت حضوری می باشد).

جدول امتحانات، بصورت تفکیکی برای سالهای اول، دوم و سوم تحصیلی متعاقباً اعلام می گردد.

آخرین تغییر: شنبه، 15 مهر 1396، 1:11 عصر