تقویم سال تحصیلی 97-96

تقویم تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹7

آموزش مجازی

ترم دوم:

آغاز ترم: 

12اسفندMarch 03, 2018

تاریخ آزمون:

21 تیرJuly 12, 2018


قابل توجه دانش پژوهان محترم:

جدول امتحانات، بصورت تفکیکی برای سالهای اول، دوم و سوم تحصیلی متعاقباً اعلام

می گردد.

آخرین تغییر: چهارشنبه، 20 تیر 1397، 11:36 صبح