تفسیر سوره الکهف

تفسیر سوره الکهف

نگارنده در این تفسیر سعی کرده است با بهره گیری از کتب لغت، حدیث و تفسیر، به توضیح آیات بپردازد تا راه را برای تفکر هموارتر سازد.
سوره کهف همانند دیگر سوره هایی که عبرت ها را در قالب حکایات و قصه ها بیان می کنند دارای دو ویژگی است:
– آغاز و پایان سوره، بیانگر موضوع اصلی سوره است. موضوع اصلی سوره کهف، دعوت به توحید و نفی شرک است.
– حکایت های این سوره، مثال هایی برای موضوع اصلی هستند؛ بنابراین در هر قصه تنها به مباحثی پرداخته می شود که محل عبرت است و به موارد غیر ضروری مثل مکانها، زمانها و نام افراد اشاره نمی شود