مرکز دانلود

ابزارهای پشتیبانی

آموزش نصب

برای دریافت رمز فایل با دبیرخانه تماس بگیرید

AnyDesk

نرم افزار پشتیبانی از راه دور

CrystalReports10

پیش نیاز نرم افزار اتوماسیون شماره 1

kahroba files

ابزار پیش نیاز اتوماسیون

پیش نیاز های لازم برای نصب نرم افزار اتوماسیون

شماره 2

از این بخش میتوانید ابزارهای مربوط به نصب نرم افزار را به صورت مجزا دانلود نمائید.

فایل آخر اتوماسیون

شماره 3

Release

NewIslamicSchool

× گفتگو