آدرس دفتر:
بندرعباس – خواجه عطا – بلوار وحدت – کوچه وحدت6 – ساختمان اصغری – طبقه پنجم.
تلفن: 1759 3333 076
مدیریت مرکز: عامر بندری پور
موبایل: 09171582231
شکایات و پیشنهادات
متن خود را در این کادر بنویسید...