کفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن

عنوان مقاله: کفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن/  نویسنده: دکتر محمد ابونجمی (استادیار معهد عالی) / محل نشرمجله: پژوهش های دینی/ سال نشر: سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1/ صفحات: صفحات 9 الی 30 (22 صفحه) فرمتpdf/ کلید واژه ها: کفر، کافر، تکفیر، ایمان، مؤمن، الکفر، الکافر، التکفیر، الإيمان.

کفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن

دکتر محمد ابونجمی (استادیار معهد عالی)

مجله پژوهش های دینی

سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1

صفحات 9 الی 30 (22 صفحه)

فایل pdf

کفر، کافر، تکفیر، ایمان، مؤمن.

الکفر، الکافر، التکفیر، الإيمان، المؤمن.

heresy, heretic, excommunication, belief, believer.

فارسی (کامل)
العربیة (الملخص)
(English (Abstract
× گفتگو